Hovedinnhold

His3

Ved kgl. Res AV 8. desember 1802 ble det besluttet at det på Agdenespynten «bliver innrettet en Lyktefyr bestaaende af en Lanterne som bliver at anbringe i Væggen paa et Hus som dertil opbygges og inredes saarvel at den første Omkosting til Huset og Lanternen som de aarlige Udgifter for Oppassing og Vedligeholdelse bliver at utrede af Vor Kasse».

Det første fyr ble tent på Agdenes i 1804 og ble lokalisert litt nordenfor og vestenfor den egentlige Agdenespynt mot Kong øysteins havn. Man kan fortsatt finne rester etter dette fyret.

Fyrkommunisjonene av 1828/1835 foreslo en forbedring av fyret og i 1836 ble fyret flyttet til høyden sør-øst for det gamle fyrhus til det områd

Det er opplyst fra Sorenskriveren i Orkdal at Hans Sivertsen, eier av Gnr 1 bnr 1 i Agdenes skilte ut bnr 2 og overdro denne del av eiendommen til Marinedepartementet i 1836. Prisen var den gang 40 specidaler.et fyret står i dag. Grunnmuren står igjen etter dette fyret, som ble ombygd flere ganger. I 1956 ble det bevilger midler til en gjennomgripende forandring av stasjonen og et betongtårn, dagens fyrbygning ble bygget inntil maskinhuset.

Fra gammelt av har området ved Agdenes Fyrstasjon hatt stor strategisk betydning. Som nærmeste nabo har vi Kong Øysteins havn og det er registrerte fortidsminner på eiendommen bl.a. en gravrøys fra oldtiden eller middelalderen.

His2

I sagaene om Magnussønnene står følgende å lese: «Kong Øystein hadde gjort mye nyttig i landet mens Kong Sigurd var på ferd… … … Han lot også bygge en kirke på Agdenes, og ved siden en skansevoll og en hav, der det før hadde vært havnelast».

I 1984 ble Agdenes Fyr nedlagt som bemannet fyrstasjon etter 180 års tjeneste. En fyrlykt er satt opp på en 17,8 m betongsøyle på Ringflua, ca. 600m øst for fyret. Fiskeridepartementet (Kystverket) disponerte eiendommen fram til 1988, hvorpå eiendommen ble overført til Forsvarsdepartementet (Forsvarets bygningstjeneste).

I 1992 fikk Uttrøndelag politidistrikt tilbud om å overta Agdenes Fyrstasjon som øvningsområde, men Juristdepartementet fant det ikke tilrådelig å overta en slik eiendom/bygningsmasse. Ansatte ved Uttrøndelag politidistrikt fattet interesser for bruk av eiendommen til fritids- og ferieformål og stiftet Foreningen Agdenes Fyr og inngikk et leieforhold med Forsvarets bygningstjeneste. Leien var gratis mot at foreningen foretok vedlikehold av bygningsmassen på stedet. I perioden 1992 til 2003 utførte foreningen et betydelig dugnadsarbeid på eiendommen, noe som gjorde at eiendommen ble sikret for ettertiden.

I forbindelse Forsvarets salg av forsvarseiendeommer ble også Agdenes Fyrstasjon lagt ut for salg i 2003 og Nidaros Sparebank ble ny eier av eiendommen. Formålet med kjøpet var å anskaffe "firmahytte". 

His1

Det ble foretatt en betydelig oppgradering av bygningsmassen (ca. 3-4 mill) både inn- og utvendig, innlagt vann- og avløpssystem, nytt elektrisk anlegg mv. Det lagt stor vekt på å gjenskape boligene til tidligere stil.

Etter at Agdenes Fyrstasjon ble overtatt av Nidaros Sparebank fikk Foreningen Agdenes Fyr tilbud om fortsatt bruk av eiendommen, mot at et avtalt årlig dugnadsarbeid skal utføres på selve fyrbygningen. Denne ordningen har fungert utmerket siden etableringen. Foreninger har arbeidet aktivt med å skaffe tilbake linsen og andre gjenstander av fyrhistorisk verdi til fyret og har etablert en god kontakt opp mot Kystverket. Det er etablert en fyrhistorisk utstilling inne i selve fyrbygningen. Maskinhuset ved Agdenes Fyrstasjon er kanskje ett av de mest komplette langs norskekysten.

Foreningen Agdenes Fyr er medlem  av Norsk Fyrhistorisk Forening (NFHF).